naspis

Novinky


Mapa


Kontakt


VyhledáváníPéče o památky PrahyČeský spolek horologický


TOPlist

Valid XHTML 1.0 Transitional

Přehled apoštolů

točna

Kliknutím na obrázek apoštola získáte další informace.

Tomáš

Apoštol Tomáš

Highslide JS

Tomáš je patronem Východní Indie, Portugalska nebo Tomášových ostrovů, ale také církevního státu, měst Urbina, Parmy a Rigy. Za patrona jej považují architekti, stavební dělníci, geometři, tesaři, zedníci, kameníci a také teologové. Narodil se v Galileji a původně byl rybářem. Jeho příběh z Nového zákona, kdy nevěřil Kristovu objevení se u ostatních učedníků po zmrtvýchvstání, protože u toho nebyl a žádal důkaz, mu dala přízvisko „nevěřící“. Kristus se zjevil opět a vyzval ho, aby se dotkl jeho ran. Na orloji je zobrazen s kopím.

Juda Tadeáš

Apoštol Juda Tadeáš

Highslide JS

Juda Tadeáš je v Novém zákoně zmiňován jen zřídka. Při znázorňováních se všemi apoštoly zaujímá Juda Tadeáš téměř ve všech případech skromné místo. Je patronem lidí v těžké nouzi a v zoufalých situacích. Znázorňován je s kyjem, kameny, halapartnou nebo knihou.

Ondřej

Apoštol Ondřej

Highslide JS

Ondřej žil v mládí spolu se svým mladším bratrem Šimonem, pozdějším apoštolem Petrem, v Kafarnau u Genezaretského jezera a byli rybáři. Ondřej se stal už učedníkem Jana Křtitele a ke Kristovi se přidal jako první apoštol. Je patronem horníků, provazníků a nevěst. Na orloji nese šikmý kříž ve tvaru X, nazývaný také ondřejský.

Jakub Mladší

Apoštol Jakub

Highslide JS

Jakubové jako původní apoštolové byli dva. Takzvaný Starší, syn Zebedův, byl bratrem apoštola Jana. Stal se patronem válečníků, dělníků, lékárníků a kovářů. Už současníci ho zaměňovali s druhým Jakubem, tzv. Mladším, Kristovým příbuzným a synem Alfea. O jejich shodnosti nebo rozdílnosti se dodnes vedou diskuse a převládá názor, že jde skutečně o dvě různé osoby. Na Pražském orloji je v současné podobě jen jeden a to Jakub Mladší, případně Menší.

Barnabáš

Apoštol Barnabáš

Highslide JS

Barnabáš patřil mezi širší okruh 72 Ježíšových učedníků, ale sám Krista již nezažil. Jeho původní jméno znělo Josef. Prodal celý svůj majetek i statek a výtěžek věnoval apoštolu Petrovi pro potřeby církve. Oprostil se od všeho pozemského, přátelil se s apoštolem Pavlem a na jeho doporučení byl přijat mezi apoštoly. Provázel Pavla na jeho první misijní cestě. Jako svého patrona jej uctívají tkalci a bednáři. Na orloji je s lebkou a papyrem.

Jan Evangelista

Apoštol Jan Evangelista

Highslide JS

Jan Evangelista pocházel z Betsaidy u Genezaretského jezera a byl, stejně jako Petr a Ondřej, rybář. Jeho bratrem byl Jakub Starší, rovněž apoštol. Přežil všechny své apoštolské druhy a je také jediným z těch, kteří zemřeli přirozenou smrtí. I on byl pronásledován a mnohokrát se ocitl v ohrožení života. Je autorem čtvrtého z evangelií a také nebeskými vizemi naplněného apokalyptického Zjevení sv.Jana. Vždy patřil k velice oblíbeným světcům. Je patronem teologů, úředníků, notářů, sochařů, malířů, písařů, spisovatelů, knihkupců, knihtiskařů, vazačů knih, výrobců papíru, vinařů, řezníků, sedlářů, výrobců zrcadel, rytců, svíčkářů, košíkářů a přátelství. Na orloji je zobrazen jak ovládá hada, který vystupuje z kalicha.

Matěj

Apoštol Matěj

Highslide JS

Matěj patřil do širšího okruhu Kristových žáků a na místo apoštola po Jidášovi byl určen losem. Je ochráncem stavebních řemeslníků, řezníků, cukrářů, kovářů a krejčích. Většinou je zobrazován s knihou, svitkem, mečem nebo kopím a velice často se sekyrou, tedy nástrojem, jímž byl umučen. Na orloji je se sekerou.

Petr

Apoštol Petr

Highslide JS

Petr byl prvním z apoštolů. Jméno má základy v řeckém slově petros, což znamená "skála". Původně se jmenoval Šimon a se svým bratrem Ondřejem byli rybáři. Latinizací vznikl Petrus a nakonec i náš Petr. Je patronem papežů, řezníků, sklářů, truhlářů, hodinářů, zámečníků, klempířů, kovářů, slévačů, hrnčířů, zedníků, cihlářů, mostařů, kameníků, síťařů, soukeníků, valchářů, rybářů a lodníků. Podle Bible mu řekl Kristus : „Ty jsi skála a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. Dám ti klíče od království nebeského a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi, a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi." Petr se tak stal prvním biskupem a vůdcem křesťanského společenství. Hrob má v kryptě chrámu sv.Petra ve Vatikánu a jeho jméno je zde uvedeno na prvním místě v řadě papežů. Na orloji je zobrazen s klíčem.

Bartoloměj
Highslide JS

Apoštol Bartoloměj

Bartoloměj, vlastním jménem Nathanel, se narodil se v Káně Galilejské a k Ježíšovi se dostal prostřednictvím apoštola Filipa. Po smrti Krista šířil křesťanství do Arménie, Indie a Mezopotámie. Je patronem horníků, řezníků, knihařů, krejčích, sedláků, vinařů, pekařů, pastevců, sedlářů, koželuhů, ševců a štukatérů. Na orloji je zobrazen s knihou.

Šimon

Apoštol Šimon

Highslide JS

Šimon je zvaný také jako Horlivec. Působil spolu s Judou Tadeášem jako kazatel a misionář v Sýrii, Mezopotámii a Persii. Hagiografie říká, že byl sťat nebo rozříznut pilou. Proto si jej za svého patrona vyvolili dřevorubci a lesní dělníci. Vedle dřevorubců je také patronem pracovníků s kůží, tkalců a zedníků.

Pavel

Apoštol Pavel

Highslide JS

Pavel pocházel z Jeruzaléma a původně se jmenoval Saul (Šavel), řecky Pavel. Mezi původní apoštoly nepatřil a Krista osobně neznal. Křesťany ale nenáviděl, pronásledoval je a zajímal. Při jedné výpravě jej náhle obklopilo jasné světlo, oslepl a slyšel hlas, který ho káral. Když se mu po tomto mystickém zážitku vrátil zrak, stal se z něho nejen oddaný křesťan, ale podle dochovaných pramenů i nejlepší šiřitel a obránce křesťanství vůbec. S poselstvím nové víry cestoval po římské říši. Jeho poučné texty a listy, které zasílal prvním křesťanským komunitám, mají formu antických dopisů a tvoří podstatnou část Apoštolských skutků z Nového zákona. Je patronem katolického tisku, teologů, duchovních správců, ale také dělnic, sklářů a lodníků. Na orloji je zobrazen s knihou a mečem.

Filip

Apoštol Filip

Highslide JS

Filip je jméno řeckého původu a znamená, že jeho nositel je "milovníkem koní" (philos a hippos). Spolu s Ondřejem byli Filip jediní apoštolové, kteří měli řecké jméno. Kristus si ho vybral sám. Je patronem především Lucemburska a také kloboučníků, kramářů, valchářů, paštikářů, koželuhů a cukrářů. U sebe mívá knihu nebo svitek spisu. Na orloji má klasický kříž.

"Provozní doba apoštolů"

Omezení chodu apoštolů se nastavuje v souladu se SEČ včetně změna na letní čas. Apoštolové jdou vždycky jen od devíti do třiadvaceti  hodin (platí od 29.6.2012) podle SEČ. V nedávné době byl provoz omezen do jednadvaceti hodin, což přinášelo mnoha "večerním" turistům zklamání . V noci jen odbíjí bicí stroj.

Pořadí soch

Sochy se objevují v levém a pravém okénku orloje při pohledu z náměstí v tomto pořadí:

  1. Jakub a Petr
  2. Ondřej a Matěj
  3. Juda Tadeáš a Filip
  4. Tomáš a Pavel
  5. Jan Evangelista a Šimon
  6. Barnabáš a Bartolomej

Kdo jsou apoštolové

Pro výraz „apoštol“ má čeština krásné synonymum - věrozvěst. Znamená pojmenování nejen pro původních dvanáct učedníků Krista, ale i v rozšířeném významu i pro dalších 72 prvních následníků a sympatizantů s novým učením. Pražský orloj má 12 figur, pro které se používá výraz apoštolové, ale nejsou to všichni původní podle biblických textů. Především chybí zrádce Jidáš, což je pochopitelné. V Bibli a i na Pražském orloji ho nahradil Matěj. Dále na orloji chybí Matouš, původem celník a autor prvního evangelia, tj. životopisu Ježíše Krista. Na orloji ho nahradil jeho žák Barnabáš, který na pozdějších cestách s Pavlem u sebe údajně nosil originál Matoušova Evangelia. Zmíněný Pavel také nebyl původním apoštolem, naopak byl vášnivým odpůrcem nového učení. Prohlédl však - podle Bible doslova - a stal se nejvýznamnějším propagátorem křesťanství.

Skupina apoštolů na točněSkupina apoštolů na levé točněSkupina apoštolů na levé točně

Současný soubor dřevěných soch je od sochaře Vojtěcha Suchardy (1884 - 1968), který restauroval již dřívější sochy. Po požáru radnice v letech 1945 - 1948 vytvořil nové. Chtěl je udělat ve zcela novém pojetí, ale v rámci možností zadání mohl posunout aspekty a atributy světců do symboliky tradičních řemesel.

V některých dřívějších zprávách je uvedeno, že mezi sochami na orloji byl i Ježíš Kristus. Není to pravděpodobné, i když není známa podoba původních soch, které časem podlehly zkáze a byly několikrát nahrazeny. Především nevychází počet, takže tyto ojedinělé zprávy pravděpodobně vycházejí z nepochopení hagiografické a martyrologické symboliky jednotlivých postav. (Srovnejte i s informací o opravě v roce 1930)

Pohon + vačka otáčení figur

Otáčení apoštolů v okénku

Jako technickou zajímavost ještě ukážeme datail pohybu apoštolů otočně připevněných na koncích ramen pohybového mechanizmu. Každé ze dvou nosných kol poháněných řetězem má 6 ramen s mezerou mezi prvním a posledním ramenem. Sochy do klidové polohy "procházejícího apoštola" vrací pružina. Jedna z pružin je viditelná na ramenu zcela vlevo. V okamžiku, kdy se socha apoštola dostane před okénko, dosedne otáčecí páka na tvarovanou kulisu viditelnou na snímku vlevo nahoře. To způsobí plynulé otočení sochy směrem do okénka a zase zpět.

Původně byl mechanizmus ještě složitější, protože u některých soch bylo otáčení doprovázeno dalším pohybem. Petr zvedl pravici, Pavel přikývl hlavou a Tomáš hlavou zavrtěl. V dobovém výkladu uvádí Rosický, že Petr přísahá, Pavel souhlasí a Tomáš nevěří. Předválečné sochy byly patrně duté a umožňovaly zabudování dalších mechanizmů. Dnešní sochy duté nejsou a žádný další pohyb bohužel nemají.

text a foto: Stan. Marušák

Pokračování na stránkách:

Kdy se sochy apoštolů objevily na Pražském orloji ?

o opravě v roce 1930

Související odkazy


Telefon: 603 502 735, email: info (kyselá ryba) orloj . eu